Jazykový kvíz

Oficiálne jazyky

1. Ktorý z týchto jazykov je oficiálnym jazykom Európskej únie?

2. Ktorá z krajín nepožiadala, aby bol jej jazyk oficiálnym jazykom Európskej únie?

Jazyky menšín

3. Kde sa používa mingrelčina?

4. Kde sa používa kašubčina?

5. Kde sa používa kornčina?

Spoznaj jazyk

6. Ktorý z týchto textov je napísaný v slovinčine?

7. V akom jazyku je napísaný tento text?
De Semantyk, ek wol betsjuttingslear, is in dielmêd yn de taalkunde wêrby de betsjutting fan wurden, útdrukkings, sinnen ensfh. op it aljemint komt. Ornaris giet it yn de semantyk meast om de betsjutting fan morfemen en wurden.

8. V akom jazyku je napísaný tento text?
Фонологията изучава организацията и употребата на звуковете в естествените езици. Фонологичната система на един език включва описание на звуковете и техните характеристики, а също и правилата, които определят как звуковете си взаимодействат.

9. V akom jazyku je napísaný tento text?
Etümoloogia on sõnade päritolu, algupära uurimisega tegelev keeleteaduse haru, ta vaatleb sõnade päritolu ja nende sugulussuhteid teiste sama keele või teiste keelte sõnadega.

10. V akom jazyku je napísaný tento text?
A szintaxis vagy mondattan a nyelvészetben a szavak szószerkezetekké és mondatokká kapcsolódásának szabályait írja le.

Mená krajín

11. Ktorá krajina sa vo svojom vlastnom jazyku nazýva “Shqipëria”?

12. Ktorý z nasledujúcich názvov nie je pomenovaním pre Nemecko?

Názvy miest

13. V ktorej krajine možno nájsť mesto, ktorému prislúchajú v rôznych jazykoch tieto názvy?
Κωνσταντινούπολη, Цариград, Stambolli

14. Ktoré z týchto mien nie je a ani nikdy nebolo označením hlavného mesta Slovenska?

Frázy

15. Ktorá z týchto fráz neznamená "Milujem ťa"?

16. Ktorá z týchto fráz znamená "Šťastný nový rok"?

Iné

17. Ktorý z týchto párov tvoria 2 mená pre ten istý jazyk?

18. Ako nazývajú albánci svoj jazyk?

19. V ktorom jazyku je možné odlíšiť vydatú ženu podľa priezviska?

20. Kto bol zakladateľom Esperanta?

Kontaktné informácie

Ak chcete byť informovaný/-á o jazykovopolitických témach, nechajte nám svoju e-mailovú adresu (nepovinné).