ენის ქვიზი

ოფიციალური ენები

1. რამდენი ოფიციალური ენა აქვს ევროკავშირს?

2. ჩამოთვლილთაგან რომელი ანბანი არ იხმარება ევროკავშირის არც ერთ ოფიციალურ ენაში?

უმცირესობათა ენები

3. ენათა რომელ ოჯახს ეკუთვნის ბასკური?

4. სად საუბროენ სამის ენებზე?

5. სადაა გავრცელებული კაშუბური ენა?

გამოიცანით ენა

6. მოცემულ ტექსტთაგან რომელი წერია ჰოლანდიურად?

7. რა ენაზე წერია მოცემული ტექსტი?
Усе людзi нараджаюцца свабоднымi i роўнымi ў сваёй годнасцi i правах. Яны надзелены розумам i сумленнем i павiнны ставiцца адзiн да аднаго ў духу брацтва.

8. რა ენაზე წერია მოცემული ტექსტი?
De Semantyk, ek wol betsjuttingslear, is in dielmêd yn de taalkunde wêrby de betsjutting fan wurden, útdrukkings, sinnen ensfh. op it aljemint komt. Ornaris giet it yn de semantyk meast om de betsjutting fan morfemen en wurden.

9. რა ენაზე წერია მოცემული ტექსტი?
Фонологията изучава организацията и употребата на звуковете в естествените езици. Фонологичната система на един език включва описание на звуковете и техните характеристики, а също и правилата, които определят как звуковете си взаимодействат.

10. რა ენაზე წერია მოცემული ტექსტი?
Të gjithë njerëzit lindin të lirë dhe të barabartë në dinjitet dhe në të drejta. Ata kanë arsye dhe ndërgjegje dhe duhet të sillen ndaj njëri tjetrit me frymë vëllazërimi.

ქვეყანათა სახელები

11. რომელ ქვეყანას ჰქვია „Shqipëria“ საკუთარ ენაზე?

12. რომელ ქვეყანას ჰქვია „ლიეტუვა“ საკუთარ ენაზე?

ქალაქთა სახელები

13. რომელ ქვეყანაში მდებარეობს ქალაქი, რომელსაც სხვა ენებზე მოცემული სახელები ჰქვია?
Fenis, Benátky, Velence

14. რომელ ქვეყანაში მდებარეობს ქალაქი, რომელსაც სხვა ენებზე მოცემული სახელები ჰქვია?
Κωνσταντινούπολη, Цариград, Stambolli

წინადადებები

15. მოცემულთაგან რომელი წინადადება ნიშნავს „გამარჯობა, როგორ ხარ?“-ს?

16. რომელი წინადადება არ ნიშნავს „მიყვარხარ“-ს?

სხვადასხვა

17. მოცემულ წყვილთაგან რომელია ერთი და იმავე ენის ორი სახელი?

18. ჩამოთვლილთაგან რომელია მალტურის მონათესავე ენა?

19. რომელი ენა იწერება მარჯვნიდან მარცხნივ?

20. მოცემულთაგან რომელია რომანული ენა?

საკონტაქტო ინფორმაცია

ენობრივ პოლიტიკასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ინფორმირების სურვილის შემთხვევაში შეგიძლიათ ელფოსტის მისამართი დატოვოთ (ნებაყოფლობითია).